تگ - بوتاکس

تزریق بوتاکس

تزریق بوتاکس و مکانیزم اثر آن ماهیچه‌ها برای فعالیت و شروع انقباض باید از اعصاب دستور بگیرند. فرمان عصبی بواسطه ماده ای شیمیایی بنام استیل کولین به ماهیچه می‌رسد. بوتاکس از ترشح این ماده جلوگیری مینماید. در نتیجه عصب یک ماهیچه موقتا غیر فعال می شود یا  عضله دیگر منقبض نشده و ضعیف میشود. آیا غیرفعال شدن عضله همیشگی است؟ خیر. اثر این دارو بین ۲ تا ۶ ماه می‌باشد و پس آن ترشح استیل کولین مجددا آغاز شده و عضله شروع...